Friday, December 18, 2009

Aktiviti 1: Ulasan Buku

Tajuk buku: Action Research Essentials
Organizing,Coding and Analyzing Qualitative Data
Pengkaji memulakan dengan masalah mengenal pasti dan pengumpulan maklumat. Daripada itu, maklumat telah diorganisasikan kepada literature review. Selepas itu, pengkaji akan melihat tema dan jenis (pattern). Hipotesis dan soalan kajian atau overarching question adalah membangun dan penemuan. Penyoalan semula dan refined semasa dan permulaan. Akhirnya, penemuan digunakan untuk pemeriksaan lanjutan dan meningkatkan latihan.
Collecting and analyzing data
Pengumpulan dan Analisis data
Kuantitatif
  • Analisis dan membuat kesimpulan
  • Persembahan penumpuan (present findings)

Kualitatif

  • Kumpul sebelum dan selepas pengajaran
  • Analisis ujian akan berlaku selepas sesuatu pengumpulan dilakukan
  • Boleh diperolehi semasa kajian dilakukan
  • Bagi melihat kewujudan soalan dan menentukan jika ada soalan tambahan
  • Memerlukan masa yang panjang
  • berterusan

Tiga jenis data analisi kualitatif:

1)reporting (laporan)-melaporkan

2)descriptive reality (bersifat menghurai)-kajian menguruskan banyak set data analisis sistematik

3)grounded theory ( teori asas)-memerlukan pengkaji untuk meneruskan ke peringkat yang lebih tinggi untuk analisa

Pengurusan Data(Organizing Data)

Berikut merupakan penukaran data kepada analisis data:

1)transcribing: nota ,audiotapes dan videotapes menyalin semula kepada cetakan

2)Simple coding/Kod ringkas: menggunakan kod yang ringkas untuk penyalinan

3)Dating/tarikh: Sebelum membuat fotokopi , tarikh perlu ditulis

4)Copying/Menyalin: Apabila transkip sudah siap, pengkaji memerlukan membuat fotokopi untuk semua transkip

5)Artifacts/artifak: Apabila membuat artifak pastikan mempunyai salinan

6)Memos/memo: Jika merekodkan apa-apa memo diluar daripada jurnal, memerlukan menulis tarikh

Revising the triangulation matrix

Matrik triangulation menyediakan rangka kerja organisasi di dalam data kemungkinan susunan dan selari dengan soalan overarching.

Selepas itu menyemak individu set data dan subset.Ini adalah untuk memastikan kesemua data adalah betul. Penemuan dan carta subsetting (discovery dan subsetting charts) yang membolehkan mewujudkan hubungan antara data set dan subsets. Apabila carta itu sudah selesai, ia akan dibezakan dengan matrik triangulation. Ini adalah untuk pengesahan kepada kajian tindakan. Tema dan jenis (Patterns and Themes) akan dilakukan semasa subsetting.

Coding and Analyzing

Koding dan Penilaian

Koding adalah peringkat yang menarik dalam data analisis. Koding melibatkan penyemakan lanjutan kepada data dan subdata dan organisasi, manipulate, disecting dan hubungan maklumat baagi membentuk gambaran yang rumit pada sesuatu fenomena.

Coding processes and types of coding

Terlibat dalam 3 proses iaitu:

open coding- data tersebut telah dipecah-pecahkan,penyemakan,perbezaan dan kategori

selective coding-memerlukan pengkaji mengenalpasti kategori utama

axial coding-membolehkan pengkaji meletakkan data semula dengan membuat hubungan yang bermakna antara kategori

No comments:

Post a Comment